Särskola

Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning.

 

Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser och omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

 

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

 

Vad styr verksamheten?

Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. Grundsärskolan följer läroplanen för grundsärskolan där man kan läsa om grundsärskolans grundläggande mål och riktlinjer. I läroplanen finns kursplaner med kompletterande kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och olika betyg i årskurserna 6 och 9 för grundsärskolans ämnen.

 

För grundsärskolans ämnesområden beskriver kunskapskraven vad som krävs för grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper i årskurs 9.