Likabehandlingsplan

 

Capellaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

2019/2020

2019-08-07

Grunduppgifter

Skollagen (2010:800) 

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling

Ändamål och tillämpningsområde

1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.

Diskriminering

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).

Definitioner

3 § I detta kapitel avses med
– elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola enligt denna lag,
– barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.,
– personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och
– kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Tvingande bestämmelser

4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan.

Ansvar för personalen

5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Förbud mot kränkande behandling

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser.

Förbud mot repressalier

11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet.

Skadestånd

12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 § ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa.

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort.

Rättegången

13 § Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten.

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad.

Bevisbörda

14 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 § eller repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit.

Rätt att föra talan

15 § I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion som part föra talan för ett barn eller en elev som medger det. När Skolinspektionen för sådan talan får myndigheten i samma rättegång också föra annan talan för barnet eller eleven om han eller hon medger det. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares medgivande.

Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken Skolinspektionen för talan enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, personlig inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen.

När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Skolinspektionen inte väcka talan för barnet eller eleven om samma sak.

16 § Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för ett barn eller en elev får överklagas av barnet eller eleven, om det får överklagas av myndigheten.

När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft, får saken inte prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller Skolinspektionen.

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Grundskola och grundsärskola

Ansvariga för planen

Rektor har övergripande ansvar. 
Arbetsgrupp samt övriga medverkande är personal och elever.

Vår vision

Alla elever når de nationella målen. 
Alla elever har strategier för kommunikation, lärande och beteende. 
Alla elever deltar likvärdigt i samhällets sociala sammanhang.

Ingen kränks eller kränker.

Planen gäller från

2019-08-07 

Planen gäller till

2020-08-06

Elevernas delaktighet

Genom klassråd.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Genom föräldramöten och eller föräldrasamtal.

Personalens delaktighet

Genom personalkonferenser samt representanter i arbetsgruppen.

Förankring av planen

Genom personalkonferenser, lärarmöte, föräldramöten, föräldrasamtal, informationsbrev till föräldrar, samt klassråd.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Enhetsansvariga har utvärderat tillsammans med personalen på personalmöten. 
Eleverna har haft samtal med personalen.

Utvärdering och uppföljning 
Ansvarig för uppföljning är rektor.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Personal, enhetsansvariga och elever i verksamheten.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

 1. a) Introduktion av nya elever/personal
  Nya elever och personal har i sin introduktion fått information om skolans plan mot kränkande behandling. Plan för introduktion av nya elever och för ny pedagogisk personal har uppdaterats. 

  c) Genomgång av plan mot kränkande behandling för elever.
  Vi har under året vid olika tillfällen haft samtal och arbete för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

  d) Klassråd 
  Vi har haft klassråd med eleverna där vi tagit upp frågor som berör värdegrund, diskriminering, kränkande behandling i skolan. Eleverna har tagit del av planen efter sina förutsättningar.

  e) Utvecklingssamtal med eleverna 
  Vi har i samband med utvecklingssamtal med elever och föräldrar informerat om vilka regler som gäller i skolan för bland annat diskriminering och kränkande behandling. Elever och föräldrar har tagit del av planen. 

  f) Studiemiljö

Elever som p.g.a. funktionshindret kan kränka eller störa andra elever har haft eget rum under inskolning och även senare vid behov.

 1. g) Kommunikation

Angående utbildningen i vett och etikett vid Internetanvändning ser vi ett behov av att liknande projekt ska bli mer gemensamt strukturerade för att tydligt kunna utvärderas.

 1. h) Rekrytering

Fler män har rekryterats. Någon har även slutat, men vi har ändå gått tydligt mot en mer jämn könsfördelning bland personalen.

 1. i) Rutiner för akuta åtgärder

Rutinerna för akuta åtgärder har blivit uppdaterade (se senare avsnitt i denna plan).

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Alla aktiviteter ska in i verksamhetsplanen för skolan. Planens åtgärder skrivs i punktform, som ska vara lättare att utvärdera än tidigare. Planeras att göras i enkätform för elever och personal i första hand, samt i någon mån för föräldrarna. Ansvarig för uppföljning är rektor. 

Årets plan ska utvärderas senast

2020-08-05

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Rektor.

Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett religion eller funktionsförmåga.

Policy
Elever och personal ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö och all form av diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska förebyggas. Planen omfattar såväl arbetet mot diskriminering som arbetet mot kränkande behandling. Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. 

Tillämpning 

Plan mot kränkande behandling skall tillämpas på samtliga enheter. Personal och elever ska vara delaktiga i arbetet. Personal och elever ska vara informerade och planen ska användas i arbetet. Syftet skall vara att arbetet med att främja elevers lika rättigheter och att förhindra trakasserier sker kontinuerligt och på ett organiserat sätt där alla samverkansorgan medverkar. Plan mot kränkande behandling skall även syfta till att all personal känner till tillvägagångssätt och handlingsplaner för förebyggande åtgärder. Rektor ansvarar för att planen revideras årligen. 

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och ålder

Psykiska trakasserier

 • Uteslutning, tystnas, vända ryggen åt, inte svara på till tal, behandla som luft/icke existerande, aldrig bli medbjuden, ingen ringer.
 • Menande blickar, minspel, grimaser, suckar, viskningar, åtbörder, gester, hänga upp bilder med namn, tel.nr och anspelningar.

  Verbala trakasserier

 • Viska, sprida rykten
 • Härma, hota, håna, reta
 • Anmärka på frisyr/kläder
 • Kommentera allt som den utsatte gör eller säger
 • Hånskratta
 • ”Skämta”

Fysiska trakasserier

 • Slå, knuffa, sparka, nypa, riva sönder kläder, trycka in i väggen, sätta krokben, tvångsduscha, kasta snö, kasta någons egendom emellan sig.
 • ”Råka” knuffa till någon eller dennes bänk, ge ett litet tjuvnyp i förbifarten, rita i någons bok/papper, stå i vägen, slå igen dörren framför näsan etc.

Text- och bildburna trakasserier

 • E-post
 • Sms, mms
 • Klotter
 • Brev

Mål och uppföljning

Förebygga diskriminering och kränkande behandling. 

Åtgärder för att främja lika rättigheter och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förebyggande

 • Introduktion av nya elever/personal (ansvarig: klassansvarig, kontaktperson, rektor)
 • Genomgång av Plan mot kränkande behandling för elever (ansvarig: klassansvarig, rektor)
 • Upprättande av skolkontakt (ansvarig: klassansvarig, rektor)
 • Skolkonferens/klassråd (ansvarig: rektor)
 • Klassråd (ansvarig: enhetsansvarig, klassansvarig)
 • Hälsovårdssamtal/elevvård (ansvarig: rektor)
 • Utvecklingssamtal med elever (ansvarig: klasslärare, rektor)
 • Genomgång av Plan mot kränkande behandling för personal (ansvarig: rektor)

Ansvarig

Rektor

Datum när det ska vara klart

Kontinuerligt

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Vi har sett över områden där vi ser att kränkningar skulle kunna förekomma som: 

 • Studiemiljö (psykosocial och fysisk)
 • Kommunikation
 • Kompetensutveckling
 • Rekrytering
 • Antagning
 • Introduktion
 • Schemaläggning, föräldraskap och studier
 • Betyg
 • Undervisning
 • Rutiner för akuta åtgärder

Utifrån vår kartläggning har vi kommit fram till följande åtgärder:

Föräldraråd:

Ett föräldraråd finns för Capellaskolan. Detta för att fånga upp tankar kring bland andra saker som rör likabehandling som eleverna kan ta upp hemma.

Åtgärder: Föräldrarådet träffas kontinuerligt under läsåret. Ansvarig är rektor.

Unikum / Infomentor:

Unikum kommer att avvecklas under höstterminen 2019 och ersättas med Infomentor. Infomentor ska bli ett naturligt forum för informationsutbyte mellan elev, personal och vårdnadshavare. Detta kan vara en väg att underlätta att information och synpunkter om likabehandlingsfrågor kommer fram.

Åtgärd: Vi ska försäkra oss om att såväl elev som vårdnadshavare har inloggningsuppgifter och är väl förtrogna med hur de ska använda dessa. Detta ska ske senast under hösten 2019. Ansvarig är rektor.

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Åtgärd

Vid kartläggning har vi beaktat diskrimineringsgrunderna kön, etnisk, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning samt kränkande behandling.

Årlig plan 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 

påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

Rutiner för akuta situationer

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till

Rektor, lärare och elevassistenter.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever

Akuta och uppföljande åtgärder avseende inträffade kränkningar och hur dessa skall dokumenteras. 

 • Samla information från elever/vårdnadshavare och personal angående misstänkt kränkning (kontaktperson, enhetsansvarig, bitr. rektor, lärare, skolsköterska)
 • Informera rektor (enhetsansvarig, bitr rektor)
 • Upprätta handlingsplan för fortsatt handläggning (skolsköterska, enhetsansvarig, bitr. rektor)

Handlingsplan för förebyggande åtgärder

Enskilt samtal med den kränkta:

 • Vad har hänt?
 • Vem har gjort vad?
 • När har det hänt? (helst ej äldre än två veckor)
 • Var hände det?

Enskilda samtal med den/de som kränker:

 • Vad tänker du göra för att få slut på kränkningen?
 • När tänker du börja?

Ingen får förvarna de/dem som kränkt. Samtalen sker i följd de tillfällen det är fler än en, så att de inte i förväg kan tala med varandra. I handlingsplanen skall ansvarsfördelningen klart framgå i det aktuella fallet. 

Kontakt med vårdnadshavare. 

Kontroll av att den kränkande behandlingen upphört. 

Stöd för den som utsatts för kränkningen och till de/dem som kränkt. 

Fortsatt samtalskontakt med berörda parter vid behov. 

Gemensamt samtal med den kränkta och den /de som kränker, där samtliga får uttala sig om den uppkomna situationen (om möjligt). 

Samtal i klassen om behov finns. 

Konsekvensbeskrivning 

Elevers tillrättaförande. 

Om kränkningen inte upphör: 

 • Samtal med den kränkta och ev. vårdnadshavare inför en ev. polisanmälan.
 • Enskilda samtal med den/de som kränker och ev. vårdnadshavare inför en ev. polisanmälan.

Fortsatt kränkande behandling: 

 • Skriftlig varning, polisanmälan och därefter avstängning helt eller delvis under högst två veckor av terminen.

Bevisbörda och krav på dokumentation

I lagstiftningen ges riktlinjer om att skolan är skyldig att vidta åtgärder vid misstänkta fall av diskriminering och kränkande behandling. Åsidosättande av skyldighet medför skadeståndsansvar. All handläggning i ärenden skall därför dokumenteras i plan mot kränkande behandlings dokumentmall. Se bilaga.

Dokumenteringsmall vid misstänkta fall av kränkande behandling och diskriminering. 

Denna dokumenteringsmall är en bilaga till Capellaskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering. Dokumenteringsmallen skall underlätta för personal att dokumentera misstänkta fall av trakasserier och kränkande behandling. All personal kan lämna uppgifter och uppgifterna ska lämnas till och arkiveras hos rektor. Vid tveksamhet om vad som bör dokumenteras, kontakta rektor eller skolsköterska, skolkurator för rådgivning. 

Uppgiftslämnare: 

……………………………………………………………………………… 

Datum: 

……………………………………………………………………………… 

Skola/Enhet: 

……………………………………………………………………………… 

Beskrivning av händelseförlopp: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Vidtagna åtgärder: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Fortsätt på nya sidor. Se även blankett handlingsplan.