Klagomålshantering

Rutin för Klagomålshantering vid Capellaskolan

 

Roslagen Utbildning AB är huvudman för Capellaskolan.
Enligt 4 kap. 8§ skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot klagomål gällande utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv bestämma hur klagomålshanteringen ska vara utformad och hur informationen om klagomålsrutinerna ska lämnas. Rutinerna ska dock vara skriftligt så att alla kan se hur klagomål ska hanteras. De ska även innehålla en intern ansvarsfördelning som bland annat visar vem som har ansvaret för att ta emot och hantera de klagomål som kommer in.

 

Huvudmannen ska informera barn, elever och vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de ska gå tillväga för att lämna klagomål.
Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.

 

Samtliga skolformer omfattas av bestämmelserna.

 

Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Alla klagomål ska hanteras enligt en gemensam rutin och den som lämnat ett klagomål ska få återkoppling inom två dagar.

 

Klagomålshanteringen har som syfte att:

 

  • Ha en god dialog med våra barn och elevers vårdnadshavare även när man har klagomål
    på vår verksamhet.
  • Underlätta för att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten.
  • Öka upplevelsen av hög kvalitet inom våra förskolor och skolor.
  • Öka trovärdigheten och legitimiteten för våra verksamheter genom att visa att vi tar vårdnadshavares synpunkter på allvar.

 

KLAGOMÅLSHANTERING

 

Om Du som elev eller förälder har klagomål på någon av våra verksamheter och/eller dess personal används nedanstående arbetsgång.

 

Steg 1

 

Vid vår skola/förskola vill vi uppmuntra till att klagomål på verksamheten eller dess personal i första hand tas upp direkt med den personal det berör. Ditt klagomål kommer att dokumenteras av pedagogen som tar emot det.

 

Steg 2

 

Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med ansvarig rektor/förskolechef. Detta gäller även om du av någon anledning inte vill kontakta den direkt berörde själv. Denne dokumenterar Ditt klagomål och därefter kontaktas berörd personal för att få deras syn på sakfrågan. Rektor/förskolechef anordnar möte med Dig och berörd personal.
Rektor/förskolechef ansvarar för att uppföljning görs inom två dagar.

 

Steg 3

 

Huvudmannen har det lokala ansvaret för grundskolan och förskolan. Om det uppstår problem som du och skolans ledning inte kan lösa själva kan du vända dig till huvudmannen.
Huvudmannens representant är Styrelseledamot och Skolchef Christin Huber.
Mejl christin.huber@kreavita.se
Telefon 072-184 09 54
Kanslihusgränd 8
186 68 Täby

 

Du får återkoppling av huvudman inom 2 dagar.

 

Steg 4

 

Som sista alternativ kan du vända dig till Skolinspektion för Grundskolan.

 

Klicka här för att ladda ned Capellaskolans blankett för klagomål.