Antimobbing

Plan mot mobbning

På Capellaskolan accepterar vi aldrig någon form av mobbning eller annat kränkande beteende. Om vi upptäcker att detta förekommer, kommer vi med all kraft se till att det upphör!
Vi kommer också att jobba förebyggande mot alla former av kränkande beteenden.

Definition av begreppet kränkande behandling

Kränkande behandling kan handla om allt från enskilda kränkningar och trakasserier med olika förtecken, som t.ex. kön, sexualitet, klass och etnicitet. Kränkningar kan vara både fysisk eller psykisk t.ex. utfrysning. Definition av kränkande behandling utgår ifrån att den som utsatts känner sig kränkt.

Definition av begreppet mobbning

Om kränkningen sker vid upprepade tillfällen kan det betecknas som mobbning. Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir utsatta för kränkande handlingar från en eller flera andra. Mobbning innebär att den som är utsatt är i underläge och känner sig kränkt.

Förebyggande arbete

Lärare, elever och föräldrar gör tillsammans det förebyggande arbetet för att ge en god förutsättning för det sociala livet på skolan och på fritidshemmet. De vuxnas närvaro, tydlighet och engagemang är grundstommen i det förebyggande arbetet.

 • Alla måste vara uppmärksamma på att trivselreglerna efterlevs och hålls aktuella.
 • Attityder och dåliga beteendemönster uppmärksammas av alla och bearbetas av lärarna på
    ett tidigt stadium.
 • Vi arbetar aktivt i klasserna med attityder, kroppsspråk och med betydelsen av att lyssna till
   varandra samt visa respekt och ta ansvar.
 • Vi sätter in stödinsatser till barn som behöver det på ett tidigt stadium så att de behåller sitt
   självförtroende och tycker det är roligt att gå i skolan.
 • Sammanhållningen i klassen och på skolan är ett mål. Medveten gruppindelning eftersträvas
   så att alla får arbeta med alla någon gång och mötas på olika sätt.

Hur upptäcker vi kränkande behandling eller mobbning?

Vi genomför en kartläggning av det sociala livet i varje klass. Hur trivs du?

 • Finns det någon i klassen som bestämmer mer än andra?
 • Finns det några som ofta håller med den?
 • Finns det någon i klassen som inte har det så bra?
 • Vad kan du göra för den personen?
 • Finns det något du vill förbättra i din klass?

– Genom lärarnas (och medarbetarnas) iakttagelser i klassrummet och på fritidshemmet
– Genom elevernas iakttagelser som de berättar för lärare.

Åtgärd vid kränkande behandling och mobbing

Faktainsamling:

 • Först samtal med den utsatte för att få reda på så mycket fakta som möjligt om händelsen.
 • Därefter eventuellt samtal med andra klasskamrater eller personer som har iakttagit
   händelsen.

Samtal med utövaren/utövarna:

 • Eleven/eleverna kallas till enskilt samtal. Detta sker på löpande band så att de inte talar med
   varandra innan det är deras tur.
 • I samtalet berättar de vuxna att de vet vad han/hon håller på med och ger ett par säkra
   konkreta exempel på kränkningar.
 • De vuxna berättar att detta inte får förekomma på skolan och att vi ser allvarligt på det
   inträffade.
 • De vuxna frågar eleverna vilka konkreta förslag de har för att få slut på
   kränkningen/mobbningen. Det sluts ett avtal om överenskomna åtgärder mellan eleverna
   och de vuxna.
 • Den utsatte blir informerad om avtalet och skolans medarbetare har förstärkt stödjande
   uppmärksamhet kring denna elev.
 • Eleven uppmanas att berätta om samtalet för sina föräldrar.
 • Skolan kontaktar vårdnadshavaren så snart som möjligt och informerar om händelsen samt
   om vidare åtgärder.

Uppföljning

Alla parter blir informerade om att samtalen kommer att följas upp med nya samtal inom ett par dagar, en vecka eller vad som anses lämpligast. Uppföljningsfrågor ställs till alla inkallade:

 • Hur har det gått?
 • Har avtalet hållits?
 • Dessa förslag följs upp i fler samtal med elevgruppen. Uppföljningen slutar först när
   attitydförändringen känns permanent.